A HermannOrtho Fogszabályozás

Belső Adatvédelmi Szabályzatának Melléklete:

A HermannOrtho Fogszabályozás külső adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon

 

A Hermann Dental And Medical Kft. (székhely: 1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 6., cégjegyzékszám: 01-09-362334, adószám: 10944516-2-42, telefonszám: +36 1 306 78 46, e- mail: info@hermannortho.hu, képviseli: Dr. Hermann Gábor és Dr. Hermann-né Vrbica Nelly ügyvezetők), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog) gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a info@hermannortho.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy bírósághoz.

 

Az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat mellékleteiben találhatók.

 

Egyszeri információkérés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő információ

nyújtása és kapcsolattart ás.

önkéntes

hozzájárulás

minden

természetes személy, aki az Adatkezelőv el kapcsolatba lép és az Adatkezelőt ől

információt kér személyes adatainak megadása mellett

Lásd alább

cél

megvalósulásái

g vagy

elévülési időben

elektronikusa n és/vagy papír alapon,

manuálisan történik

érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettel történő kapcsolattart ás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek

megválaszolá

sa,

megoldása, marketing/ért

önkéntes

hozzájárulás

vagy

megállapod ás

megkötése

(GDPR 6. cikk

1. b.)

minden természetes személy, ideértve szervezet

nevében, képviseletében eljáró

természetes személyt is, aki

az egyszeri

Lásd alább

törlési

kérelemig, vagy cél

megvalósulásái g, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan történik

érintettek

 

ékesítési aktivitás

 

információkérés en túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az

Adatkezelővel

 

 

 

 

 

Időpontegyeztetés/Bejelentkezés a rendelőbe

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára időpont biztosítása és

kapcsolattart

ás

önkéntes

hozzájáruláso

n alapul

Minden

természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet.

Lásd alább

ha annak van egészségügyi adat vonatkozása, akkor a vonatkozó

határideig, egyébként 5 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan történik

érintettek

 

Ajánlatkéréssel és ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő ajánlat

nyújtása és kapcsolattart ás

önkéntes

hozzájárulás

Minden

természetes személy, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak

megadása

mellett

Lásd alább

érvényességi időtartamban, jogos érdekből ezt követő 6

hónapban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, kivéve, ha készült bizonylat, mert akkor 8 évig

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan

történik

Érintettek

 

Beleegyező nyilatkozat/megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett azonosítása, az érintett számára

megfelelő szolgáltatás nyújtása a hozzájáruló nyilatkozat és/vagy a

megállapodá

s

rendelkezései

nek

megfelelően,

valamint a

Megállapod ás

megkötése

(GDPR 6. cikk

1. b.),

jogszabály alapján kötelező vagy

önkéntes

hozzájárulás

: Minden

természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak

megadása mellett – beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy

megállapodást köt az Adatkezelővel adott

szolgáltatás

Lásd alább

egészségügyi adat legalább 30 év, a

zárójelentés legalább 50 év, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 év, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 év

elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan történik

Érintettek

 

kapcsolattart

ás

 

igénybevételév

el kapcsolatban

 

bizonylat alátámasztásár a: 2000. évi C. törvény 169. §

(2) bekezdése alapján legalább 8 év

 

 

 

Egészségügyi adatokkal, dokumentációkkal kapcsolatos adatkezelés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett azonosítása, az érintett számára

megfelelő szolgáltatás nyújtása a hozzájáruló nyilatkozat és/vagy a

megállapodá

s

rendelkezései

nek

megfelelően, valamint a kapcsolattart ás

Megállapod ás

megkötése

(GDPR 6. cikk

1. b.),

jogszabály alapján kötelező vagy

önkéntes

hozzájárulás

: Minden

természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak

megadása mellett – beleegyező nyilatkozatot ad és/vagy

megállapodást köt az Adatkezelővel adott

szolgáltatás

igénybevételév

el kapcsolatban

Lásd alább

egészségügyi adat legalább 30 év, a

zárójelentés legalább 50 év, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 év, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 év

 

bizonylat alátámasztásár a: 2000. évi C. törvény 169. §

(2) bekezdése alapján legalább 8 év

elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan történik

Érintettek

 

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az Adatkezelő ügyfeleinek

nyilvántartása

, a

gördülékeny kapcsolattart ás

elősegítése, megtett lépések

nyomonkövet ése

Önkéntes

hozzájárulás

vagy

megállapod áson alapul

Minden

természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő

ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni

Lásd alább.

Lásd alább.

Elektronikusan

manuálisan

Érintettek, sales osztály

 

Érintett beleegyezésével az érintettről – például a szolgáltatás igénybevétele során –

készített képek, videófelvételek, hangfelvételek

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett

hozzájárásulá sában

Önkéntes

hozzájárulás

Minden

természetes személy, aki

Lásd alább.

Érintett kérésére törlésig

elektronikusan

és/vagy papír

alapon,

Érintettek

 

meghatározo tt cél

 

előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-,

videó- és/vagy

hangfelvétel készüljön

 

 

manuálisan történik

 

 

Reklamációkezelés/panaszkezelés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett és

panasz azonosítása, valamint a panasz

kezelése és a kapcsolattart ás

Önkéntes

hozzájáruláss al indul meg, de

jogszabály alapján

kötelező lesz az adatok kezelése

Minden

természetes személy, aki igénybe vett

szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy

mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy

írásban közölni kívánja

Lásd alább.

Adatkezelő a panaszról felvett

jegyzőkönyvet és a válasz

másolati példányát a felvételüktől számított

elévülési időben (5 évig) kezeli

elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan történik

Érintettek, ritkán Partnerek

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatós ága, valamint a

hozzájárulás teljesítése (elszámoltath atóság elve), valamint kapcsolattart ás.

Önkéntes

hozzájárulás

Minden

természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez

hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

Lásd alább.

elévülésig vagy törlésig

elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan

Érintettek

 

Kamerarendszer üzemeltetés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Kameraszabá

lyzatban

meghatározo tt célok, így pl.

vagyonvédel em, személy- és testi épség védelme, stb.

az Adatkezelő jogos érdeke

Minden

természetes személy, aki térfigyelő

kamerarendszer rel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

Lásd alább

2005. évi

CXXXIII. törvény

31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap), különleges

esetben 30 nap

elektronikusan

,

automatizálta n történik

Érintettek

 

Kérdőív, értékelő rendszer

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a

szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattart ás

önkéntes

hozzájáruláso

n alapul

Minden

természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és értékeli azokat a

minőség javítása és/vagy visszajelzés

céljával

Lásd alább

Cél

megvalósulásái

g

elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan történik

Érintettek

 

Hírlevél küldése

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a

szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattart ás

önkéntes

hozzájáruláso

n alapul

Minden

természetes személy, aki az Adatkezelő

híreiről, akcióiról,

kedvezményeir ől rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak

megadásával a hírlevél

szolgáltatásra

feliratkozik

Lásd alább

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon,

manuálisan küldés elektronikusan

,

automatizálta

n

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon,

manuálisan történik.

Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketing

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Adatkezelő

marketingje

Önkéntes

hozzájárulás

Azon

természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait,

különösen facebook.com közösségi

oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat

önként követik, megosztják,

kedvelik

Lásd alább.

Érintett kérésére törlésig

Elektronikusan manuálisan történik

Érintettek

 

Nyereményjáték szervezése

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattart ás

Önkéntes

hozzájárulás

Minden

természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró

természetes személyt is, aki az Adatkezelő

által szervezett nyereményjáték

Lásd alább.

Elévüléséig vagy a 2000. évi

C. törvény 169.

§ (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Elektronikusan manuálisan történik

Érintettek

 

 

 

on adatinak

megadásával

részt kíván venni

 

 

 

 

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

jogi

kötelezettség teljesítése és/vagy

megállapod ás

Minden

természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezet t átutalás

történik, továbbá minden

természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván

pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő

számára

Lásd alább.

Elévüléséig vagy a 2000. évi

C. törvény 169.

§ (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan történik

Érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése, ideértve a berepülő önéletrajzok kezelését is

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Jelentkezés, kapcsolattart ás

Önkéntes

hozzájárulás

Minden

természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat

nélkül

jelentkezik

Lásd alább.

6 hónapig jogos érdekből, a

hozzájárulásban meghatározott ideig vagy

érintett törlési igényének teljesítéséig

Elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan

Érintettek

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a

jogszabályok

szerinti

kötelezettség ek teljesítése

Jogszabályo

kat, jogos

érdeket,

megállapod ást, önkéntes hozzájárulást

lásd alább.

Munkatársak

Lásd alább.

Lásd alább.

Elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan

Érintettek

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: belső képzés során történő adatkezelés, valamint megszerzett képzettségek igazolására szolgáló dokumentumok kezelése

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a törvényi

kötelezettségek teljesítése, a szakmai

képesítés bizonyítása, másrészt a Munkatársak képzésének

nyomonkövetés

e, fejlődésének elősegítése

jogszabály vagy Adatkezelő jogos érdeke

Munkatársak

Lásd alább.

Lásd alább.

Elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan

Érintettek

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése: Munkatársakról készített képek, videófelvételek, hangfelvételek kezelésével kapcsolatos adatkezelés

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett

hozzájárásulá sában

meghatározo tt cél

Önkéntes

hozzájárulás

Munkatársak

Lásd alább.

Érintett kérésére törlésig

Elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan

Érintettek

 

Saját Munkatársak adatainak kezelése, egészségügyi adat kezelése: megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adat kezelése

 

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

jogi

kötelezettség ek teljesítése a

foglalkoztatás egészségügg yel, valamint a hatósági vizsgálati eljárásban

történő bizonyítással

kapcsolatban

jogi

kötelezettség teljesítése

Munkatársak

Lásd alább.

felülvizsgálat szerinti dokumentum benyújtásáig, valamint az adókedvezmén yek

ellenőrizhetőség ének elévüléséig tart

Elektronikusan és/vagy papír alapon,

manuálisan

Érintettek

 

A HermannOrtho Fogszabályozás

Belső Adatvédelmi Szabályzatának I. sz. függeléke

az adatfeldolgozók és más Partnerek meghatározása

 

Hivatkozva a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő

 

  1. kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója: Név: FairConto Zrt.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Cégjegyzékszám: 01-10-046157

Adószám: 14448043-2-43

Képviseli: Kovács Kornél

 

  1. tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója: Név: Szalai Ernő Róbert EV

Székhely: 8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2.

Adószám: 55754194-1-39

Nyilvántartási szám: 54480966

 

  1. egészségügyi alkalmasság vizsgálatával megbízott adatfeldolgozója Név: Doktor24 Medicina

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 37. 1. em.

Cégjegyzékszám: 01-10-140606

Adószám: 27277210-2-41

Képviseli: Lancz Róbert György vezérigazgató Kapcsolattartó neve: dr. Papp Dániel

 

  1. tűz- és munkavédelmi oktatás feladatával megbízott adatfeldolgozója: Név: Hermann Péter

Székhely: 1046. Bp. Erdősor u. 20. I./14. Adószám: 68037736-2-41

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 51129363

Képviseli: Hermann Péter

 

 

Hivatkozva a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő – nem adatfeldolgozási feladatokat ellátó – Partnerei a következők:

 

Név: Flexi Medical Hungary Kft.

Flexi Medical Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1027. Budapest, Tölgyfa utca 28.

Cégjegyzékszám: 01-09-991891

Adószám: 24131140-2-41

Képviseli: Friss Tamás

 

 

 

Kelt: 2021. március hó 01 nap

 

Dr. Hermann Gábor Ügyvezető, Hermann Dental And Medical Kft.

Visszahívást kérek!

ingyenes videó

A videó címe

Add meg a keresztneved és az e-mail címed, aztán már küldjük is neked a videót!